تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: پیشینه ی ایران ،

بخش یکم:درکردار پادشاهان - داستان 31

ویرایش پارسی از اردوان

            

همداستانی1 بزرگمهر با انوشیروان

آورده اند که وزیران انوشیروان در کار بزرگی از برای کشور اندیشه همی کردند و هرکدام از ایشان دگرگونه رای همی زدند و پادشاه همچنین اندیشه ی دیگری در سر پرورد . بزرگمهر را رای شاهنشاه خوش آمد!

دیگر وزیران در نهان او را گفتند که رای پادشاه را چه برتری بر رای اندیشمندان دیدی؟!

گفت : از این رو که انجام کارها را کسی نمی داند و رای همگان به سرنوشت بسته است که آیا درست است یا نادرست؟! پس همداستانی با شاهنشاه بهتر است تا اگر نادرست آید به شوند2 پیروی ، از خشم ایشان آسوده باشم!

*               

خلاف رای سلطان ، رای جُستن++++++به خون خویش باشد دست شستن

اگر خود روز را گوید شب است این++++++بباید گفتن آنک ماه و پروین!

*

1-هم+داستان+ی: موافقت ، هم+نگر+ی ، هم+اندیش+ه+ی (هماندیشگی) ، هم+سِگال+ه+ی (همسگالگی)

2-شو(از شدن)+ند: دلیل ، علت ، انگیز+ِش

*

برای خواندن بیشتر در این زمینه پیوست های نبشته شده در پایین فرسته را نیز بنگرید!

جُستارک ها: ساسانیان ، ‌گلستان سعدی ، خسرو انوشیروان دادگر ، ‌داستانک ، رستاخیز فرهنگی ، بزرگمهر بختگان ،

...

نویسنده : اردوان
1390/11/4تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان